Office verksamhetspolicy

 

Vår verksamhet

Office strävar efter att stödja företag och organisationers förflyttning i en digital värld. Vår framgång beror på vår förmåga att skapa värde av digitalisering, genom att förstå kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar. Vi levererar IT-lösningar som förbättrar våra kunders effektivitet och lönsamhet.

Vår verksamhet skall ses som processer som skapar värde. Vi lever som vi lär, förbättrar arbetsflöden och vår organisation genom att samverka på flera plan och genom att ta till vara kompetenser och erfarenheter hos medarbetare, kunder, leverantörer, partners och ägare.


Vår ambition

För att bibehålla och utveckla en kultur som skapar värde för våra kunder krävs ett aktivt och synligt engagemang från varje ledare och medarbetare. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, ökad produktivitet, bättre miljö och varaktig lönsamhet. Vi strävar efter att vårt arbetsklimat bidrar till lärande, kreativitet och nya idéer. 

Den samlade kompetensen är vår konkurrenskraft. Genom att utbilda och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen, som organisationen säkrar vi vår leverans och framgång. Alla medarbetare ska se sin roll i helheten, kunna fokusera, ha klara mål, verktyg och den kompetens som krävs för att leva upp till våra kunders förväntningar.

Genom planering, support och uppföljning av affärer och vårt arbete kan vi förebygga fel, ta bort risker i processer, produkter och tjänster. Samverkan, våra system och kompetensutveckling är nyckeln för vårt förbättringsarbete, där även kunder och leverantörer skall engageras.

Vårt mål är långsiktiga starka affärsrelationer. En kontakt för kundens alla IT-behov. Varje affär vi gör, skall ha en sådan kvalitet att den utgör en god referens för ytterligare affärer och stärker relationen med kunden. Vi skall alltid sträva efter kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas problem och behov. Genom att vara bäst på kundservice och support ska vi vara förstahandsvalet för företag på vår lokala marknad.


Våra riktlinjer

Vi har ett samhällsansvar och genom att se våra processer, produkter och tjänster som delar i en större helhet, kan vi aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.

Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt med förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt fastställda mål inom vår verksamhetsledning. Alla inom Office skall få utbildning, instruktion och information om vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi värdesätter förmåga och ambition hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners och genom dialog förväntar vi oss att de agerar i enlighet med våra riktlinjer och värderingar. Gemensamt tar vi ansvar för att följa tillämpliga lagar och förordningar, verka för hållbar utveckling och begränsa vår miljöpåverkan.